ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

Crisis Action logo

Crisis Action

ទិញគ្រាប់ពេជ្រdiamonds ក្នុងCrisis Action! ដំណោះស្រាយងាយៗសម្រាប់ការបង់ប្រាក់ដោយប្រើ iOS និង Android។ ទិញពេជ្រដោយប្រើស៊ីមប្រព័ន្ធស្មាតSmart Axiata និងវិងWing មិនប្រើកាតធនាគារ, ការចុះឈ្មោះ ឬក៍ ឡូកអ៊ីនloginចូលផ្សេងៗឡើយ, ហើយពេជ្រ នឹងចូលទៅក្នុងគណនេយ្យហ្គេមរបស់អ្នកភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីអ្នកបញ្ចប់ការទិញរួចរាល់ ។ ជាមធ្យោបាយដែលល្អជាងគេបំផុតក្នុងការទិញពេជ្រក្នុងCrisis Action តាមអ៊ីនតឺណេតដោយប្រើកាតធនាគារ!

ទាញយកហ្គេម Crisis Action អីឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on Google Play

1

បញ្ចូលឈ្មោះ user ID

  • ?
  • ដើម្បីឃើញID ចុចរូបខាងឆ្វេងលើគេនៃកញ្ចក់។ បន្ទាប់មកចុច "Basic Info"។ IDរបស់អ្នកនឹងបង្ហាញពីក្រោមឈ្មោះ។

2

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+