ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

Mobile Legends logo

Mobile Legends

ផលិតផលផ្សេងៗ ⇒ Starlight Member Plus, Twilight Pass, Starlight Member
ដំណោះស្រាយការបង់លុយអាចប្រើបានពីរប្រភេទ គឺ iOS និង Android។ ទិញពេជ្រដោយប្រើប្រាស់ស៊ីមស្មាតSmart Axiata, ស៊ីមសែលកាតCellcard និង វិងWing ។​ មិនប្រើគណនេយ្យធនាគារ ឬការ ចុះឈ្មោះ​អ្វីផ្សេងៗឡើយ ហើយពេជ្រនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងគណនេយ្យហ្គេមភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទិញរួច។ មានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេក្នុងការទិញពេជ្រតាមអ៊ីនតឺណេត ដោយមិនប្រើគណនេយ្យធនាគារ។

ទាញយកហ្គេម Mobile Legends:Bang Bang អីឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on Google Play

1

បញ្ចូលឈ្មោះ user ID

  • ( ) ?
  • ដើម្បីឃើញ User ID សូមចូលទៅក្នងហ្គេម ហើយចុចរូបភាពអាវ៉ាតានៅខាងឆ្វេងអេក្រង់កញ្ចក់ ហើយចុចទៅកាន់"Basic Inf" ពេលនោះ User ID និងបង្ហាញឲ្យឃើញ បន្ទាប់មកសូមយក User ID នោះមកបំពេញ។ ឧទាហរណ៍: 123456789 (1234)។

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+