ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

Steam Wallet Code - Cambodia

Sold Out.

ទិញកញ្ចប់ជាឈុត និងបង់លុយ ជាមួយ SMART ឬក៍ WING។ មិនចាំបាច់ប្រើកាតធានាគា អេធីអឹម ឬចុះឈ្មោះផ្សេងៗឡើយ ហើយលេខកូដនឹងផ្ញើរបញ្ជូនទៅអ៊ីម៉ែលលោកអ្នកភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីការទិញរួច។ វាមានភាពឆាប់រហ័សក្នុងការបញ្ចូលលុយជាកញ្ចប់។

កញ្ចប់លេខកូដគិតជា លុយដុល្លាដែលលុយដុល្លាដូរយកបានវិញតាម គណនេយ្យ អនឡាញរបស់លោកអ្នក។ ហើយប្រសិនបើលុយរបស់លោកអ្នកមិនមែនជាដុល្លា តំលៃទឹកលុយនឹងប្ដូរលុយរូប៉ីយប័ណ លោកអ្នកនៅពេលអ្នកដករំលោះលេខកូដនោះ។

1

ជ្រើសរើសការចុះឈ្មោះ

2

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

3

ទិញ!

Google+ Google+