ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

Wings of Glory logo

Wings of Glory Diamonds

ផលិតផលផ្សេងៗ ⇒ Monthly Card, Quarterly Card, Half-year Card , Investment Fund.
បញ្ចូលពេជ្រdiamonds ក្នុងWings of Glory! ទិញពេជ្រ ដោយប្រើស៊ីមប្រព័ន្ធស្មាតSmart Axiata និង វិងWing។ មិនប្រើកាតធនាគារ, ការចុះឈ្មោះ ឬក៍ ឡូកអ៊ីនloginចូលផ្សេងៗឡើយ, ហើយពេជ្រ នឹងចូលទៅក្នុងគណនេយ្យហ្គេមរបស់អ្នកភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីអ្នកបញ្ចប់ការទិញរួចរាល់។

ទាញយកហ្គេម Wings of Glory អីឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on Google Play

1

បញ្ចូលឈ្មោះ ID

  • ?
  • ដើម្បីឃើញ ID, បើកទំព័រ Settings ។ ហ្គេម ID នឹងបង្ហាញនៅខាងស្ដាំដៃលើគេបង្អស់ ។ សឺវ៉ឺ Server ID នឹងបង្ហាញនៅពីលើប៊ូតុង "Start Game" បន្ទាប់ពីឡូចអ៊ីនរួច។

2

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+